Obchodní podmínky

MAXMASTER.CZ

  1. Úvodní ustanovení. Smlouva o zprostředkování

 

1.1 Při nákupu zboží za pomoci nákupní galerie MaxMaster.cz uzavírá kupující s společností IData, s.r.o. smlouvu zprostředkovatelskou.

1.2 Internetová nákupní galerie je provozována na webové stránce umístěné na internetové adrese www.maxmaster.cz.

1.3 Provozovatelem nákupní galerie je IData s.r.o., IČO 07531893, se sídlem: Osvračín č.ev. 16, 345 61. Česká republika.

1.4 Prostřednictvím internetové nákupní galerie MAXMASTER.CZ prodávají zboží zahraniční subjekty.

1.5 Provozovatel internetové nákupní galerie pro prodávající zprostředkovává uzavírání kupních smluv se zákazníky, zastupuje prodávající při jejich uzavírání a obstarává pro prodávající některé další záležitosti v souvislosti s jejich plněním.

1.6 Provozovatel internetové nákupní galerie je ze strany jednotlivých prodávajících oprávněn vyhlásit tyto obchodní podmínky tak, aby byly součástí kupních smluv uzavíraných prostřednictvím internetové nákupní galerie MAXMASTER.CZ.

1.7 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečňovaný spotřebiteli.

1.8 Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se na internetové adrese maxmaster.cz, umožňuje provozovatel internetového obchodu zákazníkům činit návrhy (objednávky) na koupi tohoto zboží.

1.9 Ve věcech, ohledně nichž platí přípustnost volby práva, se kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu MAXMASTER.CZ řídí právem České republiky.

1.10 Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá prostřednictvím provozovatele nákupní galerie. Preferovaným prostředkem komunikace je elektronická pošta. Kontaktní adresa provozovatele je info@maxmaster.cz .

 

 

  1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

2.1 Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře z webového rozhraní v internetovém obchodě činí zákazník závaznou objednávku vybraného zboží. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Zákazník je povinen před odesláním objednávkového formuláře zkontrolovat všechny vyplněné údaje a všechny jím provedené volby možností tam, kde se nabízí variantní provedení či variantní jednání. Do okamžiku odeslání objednávkového formuláře může zákazník opravovat chyby a taktéž měnit obsah objednávky. Kupujícímu je umožněno seznámit se před odesláním objednávky s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2.2 Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným alternativně subjektům, které prodávají zboží prostřednictvím internetového obchodu MAXMASTER.CZ .

2.3 Provozovatel internetového obchodu objednávku předá subjektům, které prodávají prostřednictvím internetového obchodu MAXMASTER.CZ zboží. Toho ze subjektů, který jako první pověří provozovatele akceptací objednávky, zastupuje následně provozovatel internetového obchodu při uzavření kupní smlouvy se zákazníkem jako prodávajícího.    

2.4 Provozovatel internetového obchodu neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky a jménem prodávajícího její přijetí, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

2.5 Spolu s potvrzením obdržení objednávky je zákazníkovi zaslána rekapitulace jeho objednávky. Potvrzením obdržení objednávky se rozumí potvrzení jejího převzetí provozovatelem internetového obchodu k dalšímu zpracování.

2.6 Potvrzením přijetí (akceptace) zákazníkovy objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.

2.7 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.8 Smlouva sestává z objednávky, potvrzení jejího přijetí a její součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Znění všech uvedených součástí smlouvy je zpřístupněno zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zasláno (viz odst. 2.4) anebo je zákazníkovi umožněno jeho stažení či vytištění (všeobecné obchodní podmínky umístěné na internetové adrese maxmaster.cz).

2.9 Smlouva je archivována provozovatelem internetového obchodu v elektronické podobě a není s výjimkou prodávajícího přístupná třetím osobám.

2.10 V případě, že provozovatel internetového obchodu sdělí kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, objednávka pozbývá závaznosti, aniž dojde k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn odmítnout objednávku zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží a jeho dlouhodobé nedostupnosti. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn objednávku odmítnout rovněž z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce (tj. okamžiku jejího doručení provozovateli) opakovaně, tj. alespoň ve dvou případech, bezdůvodně anebo neoprávněně odmítl převzít doručované zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu MAXMASTER.CZ.    

2.11 Zákazník se může za účelem objednávání zboží stát tzv. registrovaným zákazníkem. Pravidla registrace jsou podrobně specifikována na internetové adrese maxmaster.cz ve zvláštní rubrice. Tato pravidla jsou součástí těchto obchodních podmínek.

 

  1. Obsah kupní smlouvy

 

3.1 Předmětem plnění dle uzavřené kupní smlouvy je dodání zboží, specifikovaného v objednávce kupujícího přijaté (akceptované) prodávajícím prostřednictvím provozovatele internetového obchodu, v množství a za cenu, které jsou určeny stejným způsobem.

3.2 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Dodání zboží se provádí pouze na místa nacházející se v České republice.

3.3 Zboží je na místo dodání odesíláno ze zahraničí.

3.4 Způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.

3.5 Dodací podmínky, včetně údajů o případně účtovaném dopravném (poštovném) a včetně pravidel stanovených pro případ neúspěšného doručování zásilky se zbožím, jsou podrobně specifikovány na internetové adrese maxmaster.cz ve zvláštní rubrice. Tyto dodací podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.

3.6 Způsob placení kupní ceny volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře. Cena se platí v korunách českých.

3.7 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet Provozovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Provozovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí.

3.8 Platí-li kupující vedle kupní ceny zboží též dopravné (poštovné), hradí se všechny platby najednou.

3.9 Je-li prodej zboží zdanitelným plněním a podléhá dani z přidané hodnoty, zahrnuje kupní cena zboží výši této daně.

3.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3.11 Kupující je povinen při převzetí zásilky se zbožím stav zásilky překontrolovat. V případě, že je doručovaná zásilka poškozena, sepíše o tom kupující s přepravcem zápis.

3.12 Pravidla zpracování osobních údajů a pravidla jejich ochrany jsou podrobně specifikována na internetové adrese maxmaster.cz v rubrice nazvané Ochrana osobních údajů. Tato pravidla jsou součástí těchto obchodních podmínek.

3.13 Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu MAXMASTER.CZ odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy kupující poskytovateli zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě a zboží zašle provozovateli na své náklady. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

3.14 Práva zákazníka z vadného plnění a pravidla pro jejich uplatnění jsou upravena na internetové adrese maxmaster.cz v rubrice nazvané Reklamační řád. Reklamační řád je součástí těchto obchodních podmínek.

3.15 Prodávající vystaví v souvislosti s prodejem daňový doklad, který kupující obdrží nejpozději při převzetí zboží. Cena zboží na dokladu může být přepočtena do zahraniční měny (zejména USD).

 

  1. Dodání zboží

 

4.1. Zboží dodává Dodavatel. Doba dodání se obvykle pohybuje od 7-30 pracovních dní (záleží na přetížené zahraniční poštovní služby, celní správy, státní svátky, Vánoce, atd.) Doba dodání počítá ode dne odeslání objednávky. 

4.2. Objednáváme zboží u více Dodavatelů. Každý dodavatel zasílá zboží kupujícímu přímo. Zákazník bere na vědomí, že objednané zboží může být doručeno ve více zásilkách. Platí, že rozdělením objednávky na více zásilek se nemění náklady na poštovné.

4.3. Pokud zboží není doručeno ve stanovené lhůtě (40 pracovních dnů), může Kupující požádat Provozovatel internetového obchodu o vrácení uhrazené částky v plné výši.

 

  1. Závěrečná ustanovení 

 

5.1 V případě že dojde mezi prodávajícím, příp. provozovatelem internetového obchodu a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.2 Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 22.8.2018

5.3 Provozovatel internetového obchodu je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Nové znění obchodních podmínek nemá zpětnou účinnost.

5.4 Tyto obchodní podmínky platí, dokud nedojde k jejich zrušení, anebo dokud nenabydou účinnosti obchodní podmínky, kterými budou nahrazeny.